Varmeplan Danmark 2021

Varmeplan Danmark 2021” er et konkret bud på, hvad der bør ske i varmesektoren for, at Danmark kan gennemføre den grønne omstilling på en teknisk, økonomisk og miljømæssig hensigtsmæssig måde i 2030 (VPDK-30) såvel som i 2045 (VPDK-45). Med ”Varmeplan Danmark 2021” vises, at varmesektoren kan omstilles hurtigt og med teknologier, der allerede er tilgængelige på markedet:

  • 36-40% energibesparelser i bygningsmassen er vigtige. Vi skal finde den rette balance mellem energibesparelser og energieffektiviseringer og vedvarende energi. 36% energibesparelser giver økonomiske besparelser på over 1,1-1,3 milliard kroner og 40% giver flest biomassebesparelser
  • Fjernvarmen bør udbygges 63-70% i takt med at vi nedlægger naturgas og oliefyr. Uden for fjernvarmeområderne bør varmen komme fra individuelle varmepumper . Denne kombination giver den mest energieffektive og fleksible løsning, som samtidigt mindsker behovet for biomasse og antallet af vindmøller.
  • I fjernvarmeforsyningen bør der satses målrettet på overgangen til 4. generations fjernvarme med lavere temperaturer. Det giver de laveste omkostninger (100-200 mio. DDK) og den mest effektive udnyttelse af geotermi, overskudsvarme, effektiv elektrificering gennem store varmepumper og eksisterende og nye varmelagre. Op mod 2 TWh biomasse kan spares.
  • I fremtidens energisystem er der store potentialer for geotermi og overskudsvarme fra industri, datacentre og Power2X. Disse muligheder bør udnyttes. I planen udnyttes 44% af det samlede potentiale.

At kunne opnå disse punkter kræver planlægning – og derfor opfordres alle kommuner til at udarbejde en strategisk energiplan, hvor bl.a. mulighederne for fjernvarmeudvidelser, varmebesparelser og nye varmekilder SKAL undersøges.

Disse muligheder bør udnyttes. At kunne gennemføre disse ambitioner kræver planlægning. Derfor opfordres alle kommuner til at udarbejde en strategisk varmeplan, hvor bl.a. mulighederne for fjernvarmeudvidelser og nye varmekilder undersøges. Det kræver ligeledes, at der sikres politiske rammer ift. både at kunne udvikle fjernvarmeforsyningen til en fremtidssikret forsyningsteknologi samt at sikre energibesparelser i bygningsmassen, da disse to elementer går hånd og hånd i et energi- og omkostningseffektivt fremtidigt klimaneutralt energisystem. Gør vi det rigtigt, så vil det også give mulighed for øget jobskabelse og eksportmuligheder. Som en hjælp til den kommunale varmeplanlægning er en del af kortarbejdet gjort tilgængelige online som en del af dette projekt.

Læs rapporter, og se kort og energimodeller herunder:

Hovedrapport
Baggrundsrapport
Energimodeller

Kommunepakker for alle 98 danske kommuner:
Kommunepakke – beskrivelse
Kommunepakke – datasæts

Se kortmateriale herunder:
Alle kort i lav opløsning (6 MB)
Kort over fjernvarmeudvidelser og Industri (19 MB)
Kort over geotermi med besparelser (18 MB)
Kort over geotermi uden besparelser (18 MB)
Kort over grundlast med besparelser (18 MB
Kort over grundlast uden besparelser (18 MB)
Onlinekort

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.