IDA’s Climate Response 2045 – How Denmark Can Become Climate Neutral

Authors: Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen, Jakob Zinck Thellufsen, Peter Sorknæs, Iva Ridjan Skov

Link to Report (Danish)
Summary (English)
Link to EnergyPLAN models

Abstract (Danish only):

IDAs Klimasvar er IDAs bud på, hvordan Danmark når sit mål om 70 pct. reduktion af klimagasser i 2030 og bliver klimaneutral i 2045. IDAs Klimsvar er publiceret i to omgange. I første omgang (maj 2020) var der fokus primært på 2030. I denne nye udgave (juni 2021) er der også fokus på 2045. Det er ikke første gang, vi har arbejdet med løsninger på klima- og energiområdet. IDA har i IDAs Energiplan fra 2006, IDAs Klimaplan fra 2009 og i IDAs Energivision 2050 fra 2015 lavet scenarier for det danske energisystem. Igennem scenarier har IDA undersøgt, hvilke udviklingsveje mod 100 pct. vedvarende energi og reduktion af CO2-udledninger, der gav billigst energi, mest stabilitet, højest forsyningssikkerhed og samtidig sikrede job og beskæftigelse i Danmark. Her i IDAs Klimasvar bygges der videre på de samme tanker. Vi kommer med et konkret bud på hvordan Danmark kan reducere sine udledninger med 70 pct. i 2030 og opnå klimaneutralitet i 2045. Igennem arbejdet de sidste 15 år er der fremkommet en række tværgående anbefalinger for, hvad der er vigtigt for ændringer og udvikling af energisystemet i Danmark. De har ikke relation til enkelte tiltag, men går på tværs og er centrale for, at Danmark kan komme videre med en omfattende omlægning mod 100 pct. vedvarende energi og klimaneutralitet. De tværgående konklusioner og anbefalinger er:

1. Danmark har brug for en langsigtet vision og en aktiv energiplanlægning. Energiplanlægningen skal både ske nationalt i energi- og klimaplaner og lokalt/regionalt i relation til den kommunale planproces.
2. Forskning, udvikling og demonstration indenfor energi- og transportløsninger er nødvendigt
for, at Danmark kan nå sine klimamål.
3. Danmark har brug for en revision af afgifts- og tarifsystemerne inden for transport og energi,
så afgifter og tariffer bidrager til – og ikke modarbejder – den grønne omstilling.
Arbejdet med Klimasvaret bygger på denne erkendelse og må anses som en forudsætning for,
at Danmark kommer bedst muligt igennem en grøn omlægning af samfundet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.